Ta kontakt med oss i dag

Takk for henvendelsen. Vi tar kontakt så kjapt som mulig!
Henvendelsen kom desverre ikke frem, prøv gjerne igjen.

Tjenester

HMS-rådgivning og -koordinering

Godt HMS-arbeid handler om å redusere og helst eliminere farer, ulykker og skader på arbeidsplassen, og å styrke de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet. HMS omfatter dermed helse, miljø og sikkerhet i alle sammenhenger knyttet til arbeidsstedet, slik dette er angitt i arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften.

Norsk lov pålegger arbeidsgiver å arbeide systematisk med HMS og tildeler arbeidstaker en plikt til å medvirke i dette arbeidet. Rutiner og prosedyrer behøver ikke nødvendigvis å være så veldig omfattende og detaljerte, men kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter. Du har en plikt til å sikre godt arbeidsmiljø og ta vare på dine ansatte.

Norsk lov pålegger byggherre å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres og med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen skal inngå i tilbudsgrunnlaget. Koordinator i prosjektering skal utarbeide SHA plan og koordinator i utførelse skal følge opp de risikoene og tiltakene som er beskrevet i SHA planen.

Vi bistår i alle faser av HMS-arbeidet.
Spør oss om råd. For sikkerhets skyld.

Arbeidstilsynet og regelverket

«Arbeidstilsynets samfunnsoppdrag er gitt av Stortinget,» heter det på tilsynets hjemmesider: «Arbeidstilsynet skal legge premisser for og følge opp at virksomhetene holder et høyt nivå med hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Arbeidstilsynet skal, på et faglig selvstendig grunnlag, følge opp at virksomhetene ivaretar sitt ansvar etter arbeidsmiljølovgivningen, allmenngjøringslovgivningen og annet regelverk som er tillagt Arbeidstilsynets myndighet».

Arbeidstilsynet er blant de mest profesjonelle og kompetente organer vi har, og en naturlig sparringspartner og rådgiver med hensyn til HMS- og SHA-spørsmål. Du kan rette en henvendelse til Arbeidstilsynet om hva som helst innenfor tilsynets kompetanseområde, og vil normalt kunne forvente svar innen kort tid.

Rammene for hvordan vi skal ha det på norske arbeidsplasser, er gitt i lover og forskrifter. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at regelverket følges. Loven trumfer alt. Ingen kan avtale seg bort fra det som står i regelverket.

Les mer om Arbeidstilsynet og regelverket på arbeidsmiljøområdet hos arbeidstilsynet.no

Metoden

I ASH tror vi på god planlegging, involvering og bevisstgjøring for å skape en HMS-kultur som fremmer langsiktighet og bærekraftige løsninger, god helse, arbeidsglede og livskvalitet. Målet er at alle ansatte alltid skal komme seg trygt hjem.

Første bud er at du har en plan. Et mål uten en plan, er en drøm. Hvis du skal få folkene dine trygt hjem, må du planlegge arbeidet ditt og involvere dine ansatte. Det er de grunnleggende bestanddeler i vår tilnærming til et sunt og systematisk HMS-arbeid.

Når alle inkluderes og får et forhold til HMS-arbeidet, trygges arbeidsplassen og de ansatte. Det handler om bevisstgjøring og om at ingen skal kunne gjemme seg bak prosedyrene. Hvis du har en prosedyre, så har du også et kart og et terreng som skal passe sammen.

Men det nytter ikke med metervis med prosedyrer hvis du ikke implementerer dem. Jo flere avvik, jo bedre! Skriv ned alt som ikke går som planlagt. Avvikene behøver ikke å være så veldig sikkerhetsviktige. Men de er bevisstgjørende. Og de skaper en god sikkerhetskultur.

Kjernen i godt HMS-arbeid er den enkelte ansattes tilstedeværelse. Vær bevisst. Ta din egen sikkerhet på alvor. Skriv ned det som ikke er greit og ikke fungerer etter planen. Slik får du dynamikk og systematikk inn i prosessene som gjør at folk kommer seg trygt hjem.

Dette er vår visjon – forklart på en enkel måte. Får du folk til å ta tak i sin egen sikkerhet på en måte som gjør at det sitter i dem selv som gode holdninger, så vil de komme seg hele hjem.